Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

Istotne pliki do pobrania

Rejestr działalności regulowanej podmiotów w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Łask

Wykaz Firm  prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask

 

Harmonogram odbioru odpadów z miasta i gminy Łask w pierwszej połowie roku 2023

- harmonogram

- harmonogram - zabudowa wielorodzinna

 

Informacja w sprawie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z § 1 Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały następujące terminy i częstotliwości wnoszenia opłaty każdego roku:

a) za miesiące styczeń, luty i marzec do 31 marca danego roku;

b) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku;

c) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września danego roku;

d) za miesiące październik, listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Wszelkie informacje w sprawach dotyczących opłat oraz wywozu odpadów komunalnych, można uzyskać pod nr telefonu: 43 676 83 06 lub 43 676 83 07.

Wszystkie wpłaty na konto gminy Łask dokonywane w formie gotówkowej w Banku PEKAO S.A. są zwolnione z opłat.

Ulotki informacyjne:

- Nowe pojemniki i zasady segregacji odpadów

- Nowe zasady segregacji odpadów dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łask

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Łask

Uchwały Rady Miejskiej w Łasku dotyczące Gospodarki Odpadami

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Łask

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających  w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Słownik pojęć

 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)