Rada Miejska

Stanowisko ds. Rady Miejskiej 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
tel. (43) 676-83-16

Link do BIP - Interpelacje i zapytania radnych
Link do transmisji z obrad Rady Miejskiej - online

 

Rada Miejska w Łasku liczy 21 radnych działajacych w 6 komisjach. Sesje odbywają się zwykle w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1. Obrady mają miejsce przy drzwiach otwartych.

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Oprócz uchwał rada moze podejmować:
  • postanowienia proceduralne;
  • deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
  • oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;
  • apele - zawierąjace formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnetrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
  • opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny w zakresie ustawowych kompetencji rady.
 3. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie rzadziej jednak niz raz na kwartał.
 4. Sesje nadzwyczajne sa zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Bartosik Robert
Kontakt: (43) 676-83-16
um@lask.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Stanisław Kołodziejski
(43) 676-83-16

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Sylwester Florczak
(43) 676-83-16

Radni Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Robert Bartosik
 2. Wociech Madej
 3. Włodzimierz Nowicki,
 4. Stanisław Kołodziejski
 5. Monika Mrowińska
 6. Zbigniew Sowała
 7. Józef Rychlik
 8. Przemysław Urban - p.urban@lask.pl
 9. Andrzej Mara - a.mara@lask.pl
 10. Justyna Kmiecik-Pasternak - j.kmiecik@lask.pl
 11. Jarosław Malinowski
 12. Grzegorz Groblewski
 13. Stanisław Bordowicz - s.bordowicz@lask.pl
 14. Aleksandra Kolasa - a.kolasa@lask.pl
 15. Rafał Mencel
 16. Krystyna Politańska
 17. Sylwester Florczak
 18. Tadeusz Starzyński
 19. Agnieszka Łukaszewska
 20. Grzegorz Rosiak
 21. Przemysław Sadziński
Do każdego radnego można zwrócić się na adres Urzędu Miejskiego w Łasku: um@lask.pl

 

Stałe komisje Rady Miejskiej w Łasku

 

Komisja Gospodarki, Finansów i Budżetu:

1) Wojciech Madej - Przewodniczący Komisji;

2) Krystyna Politańska - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Robert Bartosik - Członek Komisji;

4) Stanisław Bordowicz - Członek Komisji;

5) Stanisław Kołodziejski - Członek Komisji;

6) Andrzej Mara - Członek Komisji;

7) Rafał Mencel - Członek Komisji;

8) Grzegorz Rosiak - Członek Komisji.
 

Komisja Oświaty i Kultury:

1) Włodzimierz Nowicki - Przewodniczący Komisji;

2) Agnieszka Łukaszewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Monika Mrowińska - Członek Komisji;

4) Przemysław Urban - Członek Komisji.
 

Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

1) Rafał Mencel - Przewodniczący Komisji;
 
2) Tadeusz Starzyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 
3) Sylwester Florczak - Członek Komisji;
 
4) Przemysław Urban - Członek Komisji.

 

Komisja Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

1) Andrzej Mara  - Przewodniczący Komisji;

2)  Justyna Kmiecik-Pasternak - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Jarosław Malinowski - Członek Komisji;

4) Stanisław Kołodziejski - Członek Komisji.
 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1) Zbigniew Sowała - Przewodniczący Komisji;

2) Przemysław Sadziński - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Stanisław Bordowicz - Członek Komisji;

4) Grzegorz Groblewski - Członek Komisji;

5) Aleksandra Kolasa - Członek Komisji;

6) Józef Rychlik - Członek Komisji;

7) Tadeusz Starzyński - Członek Komisji.
 

Komisja Rewizyjna

1) Józef Rychlik -  Przewodniczący Komisji;

2) Grzegorz Groblewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Aleksandra Kolasa - Członek Komisji;

4) Wojciech Madej - Członek Komisji;

5) Krystyna Politańska - Członek Komisji.
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Grzegorz Rosiak -  Przewodniczący Komisji;

2) Aleksandra Kolasa - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Monika Mrowińska - Członek Komisji;

4) Przemysław Sadziński - Członek Komisji;