Położenie

Gmina Łask licząca 146,9 km2, leży w środkowej części województwa łódzkiego na terenie równinnym, w dorzeczu rzeki Grabi. Obszar ten, zamieszkany jest przez prawie 30 tys. ludzi, skupionych głównie w mieście Łask (około 20 tys.), które jest administracyjną stolicą regionu.

Miasto Łask, ze względu na swoje położenie, jest ważnym węzłem komunikacyjnym zarówno dla:

1. ruchu samochodowego:

drogi wojewódzkie:

- dawna droga krajowa nr 14 Łódź - Wrocław (do Łodzi jest 35 km, do Wrocławia 200 km),
- dawna droga krajowa nr 12 Łask - Piotrków Trybunalski (45 km),
- nr 473 z Łasku do Koła (90 km);
- nr 483 z Łasku do Częstochowy (90 km);
- nr 481 z Łasku do Wielunia (65 km)

2. jak i kolejowego:

Obszar gminy przecina kilka tras ruchu kolejowego m.in.: trasa z Warszawy przez Łódź do Kalisza i Wrocławia, mająca duże znaczenie dla ruchu osobowego, jak i magistrala kolejowa Śląsk-Porty, szczególnie ważna w przewozach towarowych, zaś w bezpośrednim sąsiedztwie (7 km) znajduje się duży węzeł kolejowy Zduńska Wola-Karsznice.

Od lat 50-tych ubiegłego wieku, z Łaskiem związane jest lotnisko wojskowe, wiele inwestycji w ubiegłych latach powstało dzięki obecności wojska. Lotnisko znajdujące się w strukturach Nato, jest ogromną szansą dla całego regionu. Tereny miejskie posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, są zwodociągowane, posiadają stale rozbudowywaną sieć kanalizacyjną, a także oczyszczalnię ścieków spełniającą normy unijne. Naszą chlubą jest system zaopatrzenia w wodę, korzystający z głębinowych ujęć wód jurajskich bardzo dobrej jakości. W mieście istnieje sieć gazowa, do której sukcesywnie przyłączani są kolejni odbiorcy.

Miasto jest nie tylko znaczącym ośrodkiem administracyjnym, ale również centrum usługowym, oświatowym i kulturalnym. Przy Bibliotece Publicznej w Łasku istnieje Muzeum prezentujące historię miasta oraz organizujące wystawy sztuki regionalnej. Działa również Łaski Dom Kultury, organizujący przedstawienia teatralne, wystawy oraz zajęcia artystyczne. Głównym zabytkiem Łasku jest późnogotycki kościół kolegiacki Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła z lat 1517-1523, przebudowany w stylu barokowym po 1749 r. Od wielu lat Gmina Łask odwiedzana jest przez mieszkańców, głównie Łodzi oraz Pabianic. Ocenia się, że w sezonie przebywa tutaj około kilkanaście tysięcy ludzi. Turyści wypoczywają na łonie natury, korzystając z uroków rzeki Grabi i pobliskich lasów.