Projekty unijne

„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku”

"Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask"

"Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku"

"Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku"

„Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej” - część projektu "Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łask"

„Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej”

"Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap II - ochrona Parku przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów"

"Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap I - odnowienie drzewostanu"

"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask"

"Działam, więc wiem więcej "

"Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Łasku przy ul. Łącznej Nr 1 "

"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Łask"

"Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I"

"Rowerowe Łódzkie"

"Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórczyn"

"Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku-Kolumnie"

"Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”

"Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracyz dziećmi z niepełnosprawnościami”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

"Przedszkolaki na start - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask"

„Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Projekt "Cyfrowa Gmina"

► "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie – Etap III"  

"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż"

► "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”