"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007- 2013

 

Rekultywacja składowiska odpadów w Orchowie zakończona

Nieczynne od dziesięciu lat składowisko odpadów w Orchowie zostało zrekultywowane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Po trwających ponad rok pracach góra śmieci zniknęła i powstał teren zieleni. Dzięki inwestycji unieszkodliwiono około 639 000 m³ odpadów, zebranych przez ponad 40 lat funkcjonowania wysypiska.

Głównym celem podejmowanego przedsięwzięcia było przywrócenie równowagi przyrodniczej i wyrównanie szkód dokonanych w środowisku. Prace rekultywacyjne umożliwiły uporządkowanie terenu nieczynnego składowiska odpadów, co przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i gleby. Tym samym wpłynie na likwidację zagrożeń biologicznych oraz przejęcie pełnej kontroli nad procesami biochemicznymi zachodzącymi na obszarze składowiska. Będzie to miało szczególne znaczenie dla ochrony znajdującego się na terenie składowiska Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Doliny Grabi i projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Muszyńsko-Dłutowsko-Grabińskiego” a także obszaru Natura 2000 usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska. Realizacja projektu wpłynie również na ograniczenie: emisji zanieczyszczeń do środowiska, infiltracji wód opadowych do składowiska, powstawania odcieków, rozprzestrzeniania się pyłów, bakterii i przykrych zapachów. Efekty projektu w równym stopniu odczują wszyscy mieszkańcy gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, którzy skorzystają z miejsca czystego pod względem naturalnego środowiska oraz terenu rekreacyjnego pozwalającego na wypoczynek i uprawianie sportów.

Osiągnięcie ww. celów było możliwe dzięki zastosowanej optymalnej technologii, polegającej na wykonaniu prac rekultywacyjnych metodą techniczną i biologiczną. Odpady zgromadzone na składowisku zostały poddane specjalistycznym zabiegom, które umożliwiły ich naturalne unieszkodliwienie. Co istotne, rozwiązania zastosowane w projekcie są nowatorskie i są związane z wykorzystaniem w rekultywacji technicznej geokompozytu jako warstwy drenażowej. Pomimo, że technologia wykorzystania geokompozytu została opracowana w latach 90-tych, to jednak stosowana jest od niedawna ze względu na ograniczoną dostępność tego rodzaju materiału.

 W ramach projektu wykonano niwelację terenu poprzez właściwe przemieszczenie odpadów zdeponowanych na powierzchni składowiska. Po ukształtowaniu, bryłę składowiska przykryto warstwą wyrównawczą. Wykonano również warstwę izolacyjną w celu zapobieżenia przemywania złoża odpadów. Warstwa drenująca położona na warstwie izolującej odprowadzać będzie wody opadowe spływające z powierzchni składowiska do rowu opaskowego. Warstwa izolacyjna i drenująca przykryta została warstwą mineralno-humusową, która jest podstawą rozwoju roślinności. Eliminacji bezpośredniego zagrożenia dla jakości wód podziemnych posłuży wykonany system rowów opaskowych i studni drenujących, których zadaniem będzie zbieranie odcieków do zbiornika retencyjnego. Tak przeprowadzona rekultywacja daje gwarancję znacznego ograniczenia, a praktycznie wyeliminowania wpływu składowiska na środowisko przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.

Rekultywacja składowiska w Orchowie była już kolejnym projektem zrealizowanym przez Gminę Łask dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt zrealizowanych robót budowlanych wyniósł 2 659 522,67 zł z czego aż 85% kosztów to środki pochodzące z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007- 2013

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji projektu pn: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask"

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

 

Dobiegają końca prace związane z rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na koniec lipca 2012 r.

Obecnie trwa jeden z końcowych etapów prac związany z wykonaniem zabudowy biologicznej polegającej na nasadzeniu roślinności oraz montażem kontenera wraz z pompą. Składowisko zostało wyposażone w 3 otwory odgazowujące, 2 studnie do okresowego wypompowywania odcieków oraz rów opaskowy drenujący wody opadowe i drenaż zapobiegający infiltracji wód opadowych w głąb składowiska. W części południowo-wschodniej obiektu  znajdują się dwie studnie na odcieki. Pozostała powierzchnia obniżonego terenu, z której zostały wybrane odpady, została przykryta warstwą mineralno-humusową. Teren wokół pryzmy docelowo zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne

Poniżej przedstawiamy galerie zdjęć  z prac budowlanych prowadzonych na terenie składowiska.

Orchów - wrzesień 2012 r. »
Orchów - sierpień 2012 r. »
Orchów - lipiec 2012 r. »
Orchów - czerwiec 2012 r. »
Orchów - maj 2012 r. »
Orchów - kwiecień 2012 r. »

Przedstawiamy również prezentację podsumowującą zrealizowaną inwestycję rekultywacji składowiska odpadów.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

 

Prace budowlane w ramach projektu: ”Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie Gmina Łask” nabierają tempa. Zakończone zostały roboty polegające na ukształtowaniu wierzchowiny i ułożeniu warstwy wyrównawczej z piasku. Rozpoczęto budowę systemu ujmowania odcieków i roboty w zakresie ułożenia warstwy izolacyjnej. Obecnie realizowane są dalsze prace związane zprzywracaniem i  nadawaniem nowych wartości użytkowych gruntu poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtwarzanie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych z wykorzystaniem metod technicznych, biologicznych oraz zabiegów zmierzających do optymalnego zagospodarowania docelowego terenu.
Wartość dotychczas wykonanych robót wynosi  1 103 360,07 zł.

Poniżej przedstawiamy galerie zdjęć  z prac budowlanych prowadzonych na terenie składowiska.

Orchów - wrzesień 2011 r. »

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

 

W związku z realizacją projektu pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask" poniżej przedstawiamy galerie zdjęć z prac budowlanych prowadzonych na terenie składowiska.

Orchów - listopad 2011 r. »
Orchów - październik 2011 r. »
Orchów - wrzesień 2011 r. »
Orchów - sierpień 2011 r. »
Orchów - lipiec 2011 r. »
Orchów - czerwiec 2011 r. »
Orchów - maj 2011 r. »
Orchów - kwiecień 2011 r. »

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

Nazwa projektu: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask"

W dniu 27.04.2011 r. w Łaskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące rozpoczętej inwestycji, polegającej na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask.

Dzięki inicjatywie Gminy Łask mieszkańcy mieli możliwość pozyskania szerszych informacji na temat realizowanego zadania oraz mogli uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące ich pytania.

więcej informacji »

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

Nazwa projektu: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask"

Nazwa beneficjenta: GMINA ŁASK

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007- 2013.
Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka. Działanie II.2 Gospodarka Odpadami.

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Gminę Łask na realizację projektu pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask" wyłoniony został Wykonawca robót, którym została firma: Poszukiwania Naftowe "Diament" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra. Firma wygrała przetarg pokonując dziewiętnastu konkurentów. Uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą inwestycji nastąpiło w dniu 17.03.2011 r. Wartość kontraktu wynosi 2 659 522,67 zł.

Zgodnie z umową z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.02.00-00-008/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 85% kosztów projektu pokryje Unia Europejska a pozostałą kwotę jako wkład własny zapewni Gmina Łask.

Zarządzanie, nadzór i promocję Inwestor powierzył Menadżerowi Projektu, którym zostało Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o. i Partner Konsorcjum: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "WUDIMEKS" Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

galeria zdjęć »

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego