"Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap I - odnowienie drzewostanu"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Prace związane z projektem pn. „Miasto przyjazne środowisku – rewaloryzacja Parku Miejskiego
w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych.
Etap I – odnowienie drzewostanu” zakończono we wrześniu 2011 r.
Projekt został zrealizowany na powierzchni 7,77 ha i objął ochroną drzewostanów 89 drzew.

 

Zapraszamy wszystkich serdecznie do odwiedzenia pięknego zakątka naszego miasta!

galeria zdjęć »

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Prace związane z realizacją projektu pn "Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap I - odnowienie drzewostanu" już wkrótce się rozpoczną!

Gmina Łask w marcu przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na urządzeniu zieleni w ramach projektu pn "Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap I - odnowienie drzewostanu". W dniu 30 marca 2011 r. podpisała umowę z firmą P.H.U. GITPOL Gabriela Kuca, zlokalizowaną przy ul. Nowomiejskiej 9 w Skierniewicach.

Zadania do wykonania to:

 1. uzupełnienie obsadzeń alejowych,
 2. wprowadzenie niewielkich grup drzew ozdobnych w części rekreacyjnej Parku,
 3. wprowadzenie pojedynczych, egzotycznych gatunków drzew i krzewów ozdobnych w rejonie ścieżki dydaktycznej,
 4. przesłonięcie grupami krzewów betonowego ogrodzenia wzdłuż południowej granicy Parku,
 5. odtworzenie warstwy krzewów,
 6. wykonanie renowacji trawników,
 7. prace pielęgnacyjne.

Projekt zostanie zrealizowany na powierzchni 7,77 ha i obejmie ochroną drzewostanów 89 drzew.
Pierwsze prace zaplanowano w III kwartale 2011 r. tuż po zrealizowaniu prac zaplanowanych w projekcie pn "Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap II - ochrona Parku przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, który uzyskał dofinansowanie z tego samego działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Ostatecznie Gmina Łask planuje zakończyć projekt w IV kwartale 2011 r.

Swoim zakresem przyczyni się do osiągnięcia celu głównego, tj. ochrony przyrody oraz zwiększenia różnorodności gatunkowej Gminy Łask poprzez odnowienie drzewostanu oraz przeprowadzenie prac porządkowych w Parku Miejskim.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

W dniu 9 listopada 2010 r. w Łodzi

Pomiędzy

Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego (Instytucja Zarządzająca) reprezentowanym przez:

 • Pana Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego
 • Pana Witolda Stępnia - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

a

Gminą Łask - Beneficjentem, reprezentowaną przez

 • Pana Gabriela Szkudlarka - Burmistrza Łasku

została zawarta umowa o dofinansowanie projektu

Nr UDA-RPLD.02.03.00-00-002/10-00

Pn. "Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap I - odnowienie drzewostanu"

Projekt polegać będzie na odnowieniu drzewostanu w okresie do końca 2011 r. z uwzględnieniem zgodności składu gatunkowego z typem zajmowanego siedliska oraz uzupełnieniu roślinności niskiej wraz z pracami pielęgnacyjnymi i porządkowymi.

 • Całkowita wartość projektu: 296 351,88 PLN
 • Wartość dofinansowania z EFRR: 239 717,66 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, Zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 Ochrona przyrody