Miasto Łask

Gmina Łask liczącą 146, 9 km2 leży w zachodniej części województwa łódzkiego - na Wysoczyźnie Łaskiej. Równiny teren wyróżnia dolina rzeki Grabi, dzieląca gminę na część południową i północną. Miasto Łask swoje powstanie zawdzięcza korzystnej lokalizacji- położone jest na skrzyżowaniu kilku ważnych dróg, które umożliwiają komunikację praktycznie w każdym kierunku: Łódź, Piotrków Trybunalski, czy też Sieradz. Łask wraz z dzielnicą Kolumną zajmuje 15 km2. Ogromny wpływ na rozwój komunikacji w regionie miała budowa drogi ekspresowej S8 i S14. Dziś z Łasku do Łodzi można dojechać w ok. 20 min. Cały kompleks miejski liczy około 18 tys. mieszkańców, zaś pozostałą część gminy zamieszkuje ponad 10 tys. osób. Obecnie Łask wyróżnia stacjonująca w mieście i gminie Buczek 32. Baza Lotnictwa Taktycznego będąca w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego i posiadająca w swoim wyposażeniu samoloty F-16.

KULTURA

Nasze miasto kultywuje tradycje kulturalne swoich przodków. W Łasku działają samorządowe instytucje kulturalne oraz organizacje i stowarzyszenia kulturalne. Na pierwszym miejscu należy wymienić Łaski Dom Kultury. Edukacja kulturalna prowadzona przez ŁDK nastawiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, lecz także z dorosłymi. W placówce działają: grupa teatralna „Wejście ewakuacyjne”, „Pospolite Ruszenie”, Międzypokoleniowa Grupa Teatralna, zespół tańca nowoczesnego „WENA”, grupa taneczna  ŁASKIE TANGO, zespół wokalno-taneczny „Elfiki”, grupa wokalna „Spółka z o. o.”, Kabaret Seniora „Rydz”, Łaska Orkiestra Dęta. Funkcjonuje tu także pracownia modelarska i plastyczna „Kolec” i Grupa Literacka „Na Progu”. W „Galerii z fortepianem” co miesiąc organizowane są wystawy grafiki , malarstwa, rzeźby i fotografii. Odbywają się tutaj minikoncerty i wieczory poetyckie. Filią Łaskiego Domu Kultury jest Ośrodek Kultury w Kolumnie. Placówka funkcjonuje od 1993 r., a jej siedzibą jest budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Działa tutaj chór „Echo Leśne”, dziecięcy zespół wokalno-taneczny P’Kaisor, studio wokalne „Kolumna” oraz koło plastyczne.

Przy ŁDK działa Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łasku. Zaistniał on 7 października 2008 r. uroczystym "Gaudeamus...", inauguracyjnym wykładem oraz koncertem muzycznym zespołu "Duo Simile". W zajęciach udział bierze ok. 160 osób w różnym wieku i z różnym wykształceniem. Okazało się, że na tę inicjatywę oczekiwało wiele kobiet i mężczyzn z Łasku i okolic. Organizacją i koordynacją Uniwersytetu zajmuje się 9-osobowy Zarząd i współpracujący z Zarządem liderzy sekcji zainteresowań. W roku akademickim odbywają się wykłady o różnorodnej tematyce. Większość wykładowców to profesorowie wyższych uczelni i specjaliści wielu dziedzin. Tematyka wykładów: różne dziedziny nauki, kultury i sztuki, turystyka, problematyka zdrowotna, itp. Wykłady odbywają się w sali widowiskowej ŁDK, we wtorki  przed południem, z reguły co dwa tygodnie.

Powołano sekcje zainteresowań: informatyczną, turystyczną, plastyczną, sportową , lektorat języka angielskiego, lektorat języka niemieckiego , grupę taneczną , warsztaty kulturoznawcze i literackie. Zajęcia w sekcjach odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Najprężniej działającą grupą jest sekcja turystyczna, która organizuje ciekawe spotkania i wycieczki dla wszystkich chętnych słuchaczy. Interesującymi formami zajęć są też wieczorki integracyjne, koncerty muzyczne, wycieczki krajoznawcze, dwudniowy biwak oraz wystawy obrazów sekcji plastycznej.

Rolę kulturotwórczą z poświęceniem pełni Biblioteka Publiczna w Łasku. Nosi ona zaszczytne imię Jana Łaskiego Młodszego. Jej zbiór blisko 130 tys. woluminów stanowi zaplecze dla pełnienia podstawowej działalności w zakresie udostępniania oraz służby informacyjno-metodycznej. Z inicjatywy społeczeństwa i bibliotekarzy powstało Muzeum Historii Łasku. Posiada ono wiele cennych eksponatów i woluminów dokumentujących życie naszego miasta i regionu. Placówka ma charakter regionalny, a prawie wszystkie eksponaty pochodzą z darów mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości.

Bardzo ważną instytucją jest Biblioteka Pedagogiczna, która posiada zbiór ponad 25 tys. woluminów z dziedzin połączonych z pedagogiką. Ponadto placówka gromadzi środki audiowizualne związane z profilem działalności. Z biblioteką prężnie współpracuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej.

Łaskie Towarzystwo Kulturalne zapoczątkowało swoją działalność w marcu 1996 roku przy ŁDK. Główne jego zadania to: popularyzowanie wiedzy o naszym mieście i regionie poprzez różne formy pracy kulturalno-oświatowej, a także wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez różne grupy społeczne na terenie miasta Łasku i na obszarze ziemi łaskiej.

Tradycje historyczne kultywuje Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych, które zrzesza miłośników zwyczajów strzeleckich. Zostało ono założone w 1996 roku i zalicza się do okręgu centralnego kurkowych bractw strzeleckich RP. Bractwu przewodzi wybrany na walnym zgromadzeniu Hetman, ale trzyosobową Radę Królewską, na której czele stoi Król Kurkowy, tworzą najlepsi strzelcy.

Warto wspomnieć również o Łaskich Rzymianach, którzy swoją tradycją nawiązują do pierwszych strażników Grabu Chrystusa. Historyczne zapisy mówią, że zwyczaj trzymania straży przy Grobie Chrystusa w Kolegiacie Łakiej sięga przynajmniej trzystu lat. Tradycja ta została przeniesiona w XX wiek.

Najważniejszą lokalną imprezą organizowaną w czerwcu nieprzerwanie od roku 1997 jest Jarmark Łaski. Podczas przygotowań do pierwszej edycji tego miejskiego święta dużą inicjatywą wykazało się Łaskie Towarzystwo Kulturalne . Celem imprezy była prezentacja firm działających na terenie gminy Łask  i gmin sąsiednich, jak również osiągnięć ŁDK, Ośrodka Kultury w Kolumnie i Biblioteki Publicznej w Łasku. Dziś mało kto wyobraża sobie rozpoczęcie wakacji bez tradycyjnego jarmarku. Jest to rodzinne święto wszystkich mieszkańców, podczas którego ulicę Narutowicza wypełniają bajecznie kolorowe stoiska. Nie może zabraknąć Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, rękodzieła, tradycyjnych wyrobów i wspaniałych potraw. Zwieńczeniem jarmarku jest cześć koncertowa i pokaz sztucznych ogni. Na łaskiej scenie gościły m.in. już takie zespoły jak: IRA, Łzy, Papa Dance, Maanam, Happysad, Bajm, Lady Pank, Enej, Strachy na Lachy, Habakuk, Leniwiec, Manchester i Video.

Stosunkowo nową imprezą organizowaną w naszym mieście jest Festiwal Róż. Ideą przyświecającą realizacji tego wydarzenia była chęć uhonorowania producentów królowej kwiatów, których w gminie Łask jest ok. 30. Z inicjatywy zastępcy burmistrza Janiny Kosman w dniu 9.07.2012 r. odbyło się spotkanie z miejscowych producentami róż w Urzędzie Miejskim w Łasku. Wzięło w nim udział 7 przedstawicieli firm szkółkarskich: Jerzy Furmańczyk, Bożena Szewczyk, Jadwiga Tyks, Janina Marciniak, Mariusz Sobieszek, Bogdan Papuga i Anna Malinowska. Tak powstała grupa inicjatywna, która określiła termin i charakter imprezy. Festiwal Róż spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem mieszkańców i na stałe wpisał w kalendarz imprez cyklicznych. Podczas święta kwiatów każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszy dzień festiwalu tradycyjnie obfituje w ciekawe prelekcje i pokazy w Łaskim Domu Kultury, zaś drugiego dnia plac 11 Listopada wypełniają kolorowe stosika producentów róż, rękodzieła i pysznych wytworów gastronomii. Na Festiwalu Róż nie może także zabraknąć parady bryczek oraz wystąpień muzycznych.

PRZYRODA

Największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną gminy Łask jest dolina rzeki Grabi. Rzeka przepływa przez gminę zataczając łuk, który dzieli ją na część południową i północną. W części południowej wykształciły się gleby bielicowe, miejscami nawet III klasy bonitacji. Natomiast część północna porozcinana jest niewielkimi dolinami jej dopływów.

Cały odcinek Grabi i jej dopływów: rzeki Końskiej i Pałusznicy, oraz okoliczne lasy znajdują się w Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym oraz częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Grabia uznana została również za użytek ekologiczny. Jest to jedna z najczystszych rzek centralnej Polski. Sklasyfikować ją można jako typową rzekę nizinną średniej wielkości. Pod względem zoologicznym jej najlepiej poznaną rzeką w Polsce, gdyż od 1928 roku na jej terenie prowadzone były badania naukowe przez pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego. W wyniku tych badań stwierdzono występowanie tu aż 800 gatunków zwierząt, w tym 80 odkrytych po raz pierwszy w Polsce, 2 gatunki okazały się nowymi dla nauki. W jej wodach żyje blisko 30 gatunków ryb, m.in. szczupaki, węgorze, płoć, okoń, leszcz. Na okalających rzekę łąkach i polach w okresie od wiosny do jesieni można podziwiać liczne ptaki zarówno lęgowe jak i te będące tylko na przelotach.

W Kolumnie swoją siedzibę ma Nadleśnictwo Kolumna; zarządza ono lasami państwowymi o powierzchni 15788 ha, sprawuje też nadzór nad lasami państwowymi o powierzchni 5891ha, położonymi w granicach województwa łódzkiego. Cały obszar gminy Łask wchodzi w skład tego nadleśnictwa.