Rolnictwo

 

Gmina Łask leży na terenach równinnych. Powierzchnia użytków rolnych w gminie stanowi ok. 70 % powierzchni gminy, w tym grunty orne stanowią ok. 80 %, łąki ok. 14 %, pastwiska ok. 4% i sady ok. 2%.

Mimo korzystnej rzeźby terenu, przydatność gleb do produkcji rolniczej jest niewielka ze względu na dominującą powierzchnię gleb niskich klas bonitacyjnych. Większość terenów, poza obszarem zabudowy miejskiej, stanowią piaski gliniaste o glebach IV, V, VI klasy. Tylko niewielkie obszary gminy stanowią gleby II i III klasy bonitacji.

Struktura gleb jest następująca:

- kl. IIIa, IIIb – ok. 8%,

- kl. IVa, IVb – ok. 20%,

- kl. V – ok. 36%,

- kl. VI – ok. 26%.

Najlepsze gleby występują w południowej (Sięganów, Łopatki, Gorczyn, Wola Łaska), środkowej (Borszewice, Wola Stryjewska, Wronowice, Orchów, Okup Wielki), a także niewielkim fragmentem w północnej (Wrzeszczewice) części gminy Łask. Na obszarze dolin rzecznych i w obniżeniach terenu spotyka się gleby hydrogeniczne pobagienne, hydrogeniczne bagienne i gleby napływowe aluwialne.

W strukturze upraw dominują uprawy zbożowe oraz okopowe, w tym głównie ziemniaki. W okolicy miasta Łask zlokalizowane są uprawy szkółkarskie, w tym liczne plantacje róż oraz szkółki drzew i krzewów.

Na terenie gminy znajduje się gospodarstwo ekologiczne „Mrowisko”, które od 2004 roku posiada certyfikat produkcji ekologicznej wydany przez Ekogwarancję. Ponadto na terenie gminy funkcjonują zakłady produkujące podłoże do pieczarek, prowadzące uprawę pieczarek oraz uprawę grzybów i grzybni boczniaka.

W hodowli zwierząt dominuje bydło i trzoda chlewna, znajdują się również fermy drobiarskie produkujące jaja konsumpcyjne i zakłady odchowu drobiu. W 2011 roku pojawiła się hodowla ślimaka jadalnego.