Organizacje pozarządowe

Mapa aktywności Organizacji Pozarządowych


Organizacje pozarządowe - to organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, działające w różnych dziedzinach życia społecznego i nie nastawione na osiągnięcie zysku. Nazywane są organizacjami pozarządowymi ponieważ ich działalność nie jest zależna od działalności rządu. Często jest to działalność o charakterze społecznym, charytatywnym, woluntarystycznym.

Organizacje te realizują zadania, które nie są zadaniami własnymi gminy, jak również mogą wykonywać zadania z katalogu zadań publicznych gminy na podstawie udzielonego zlecenia.

Organizacje pozarządowe określane są również jako:

  • NGO - (skrót angielskiego Non-Govermental Organization);
  • Organizacje Non-Profit - co oznacza, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk;
  • Trzeci sektor - nazwa przeniesiona z języka angielskiego i oznacza organizacje pozarządowe obok dwóch pozostałych sektorów: sektora państwowego i sektora prywatnego;
  • Organizacje społeczne;
  • Organizacje użyteczności publicznej.

Na terenie gminy Łask działają organizacje pozarządowe zorientowane głownie na wykonywanie zadań w zakresie: sportu, oświaty, kultury, pomocy społecznej, itp.. Do organizacji pozarządowych zaliczane są również jednostki straży pożarnej.

Głównym celem stworzenia "mapy aktywności" jest przybliżenie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy. Ma ona pomagać mieszkańcom, urzędowi, podmiotom gospodarczym jak i samym organizacjom w zorientowaniu się, jakie organizacje działają na terenie gminy Łask i czym się zajmują, jakie zadania realizują lub mogą realizować.

Niniejsza "mapa aktywności" ma także prowadzić do nawiązania i zacieśnienia kontaktów pomiędzy osobami i jednostkami zainteresowanymi podjęciem współpracy z organizacjami, jak również między samymi organizacjami.

ORGANIZACJE SPORTOWE

ORGANIZACJE KULTURALNO - EDUKACYJNE

POZOSTAŁE ORGANIZACJE

STRAŻE POŻARNE

Baza opracowana w ramach programu "Przejrzysta Polska" na podstawie informacji własnych oraz otrzymanych od organizacji pozarządowych. "Mapa aktywności organizacji pozarządowych" w wersji drukowanej dostępna jest w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu (pok. nr 57). Katalog jest otwarty dla wszystkich organizacji i będzie aktualizowany.