Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miasta i gminy Łask

Dokumenty planistyczne w trakcie opracowania

 

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku przy ul. Batorego

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 13


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Mauryca i Teodory

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rembów, działki o nr ew. 2 i 3, gmina Łask


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 482 i rzeką Grabią, gmina Łask

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajowanr 14 a rzeką Pałusznicą, fragment obrębu 5 (pomiędzy ul. Sandomierską, Kolonijną i Wakacyjną)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska


Mejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Anielin (teren produkcyjny)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Wola Stryjewska i Wola Bałucka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wydrzyn i Orchów

 

Obowiązujące dokumenty planistyczne

 

 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn (teren przemysłowy)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19 (linia zabudowy)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask (pomiędzy DW 482 a linią kolejową)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 9 (ul. Lutomierska, ul. Utrata, ul. Wiejska i Kolejowa)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9-go Maja, Południowej, Polnej)


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, obręb 15, przy ul. Jodłowej

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łask dla obszarów położonych we wsi Mikołajówek i Wronowice

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku przy ul. Batorego (lewa strona ul. Batorego)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla obszarów położonych w Łasku, Łasku-Kolumnie i Ostrowie

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla obszaru cmentarza położonego w Łasku Kolumnie przy ul. Torowej

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Łaska i Ostrów (prawa strona ul. Batorego)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą (tereny 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN)


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą, w zakresie działki nr ewid. 143, obręb 5

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą, w zakresie działki nr ewid. 142, obręb 5

             - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/581/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 października 2014 r.  

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie, fragment obrębu 5 (pomiędzy ul. Sandomierską i Leśników Polskich)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ostrów pomiędzy drogami gminnymi (dz. nr 97, 218/2, 219) i działkami nr 106/1, 106/2, 110

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową w zakresie dz nr ewid. 445, 446, 448, obręb 15

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową w zakresie dz. nr ewid. 445, 446, 448, obręb 15 - druga edycja


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową w zakresie oznaczenia 1PU

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową nr 14 a bocznicą kolejową

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask (Śródmieście)

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 14 (w zakresie usług)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask w zakresie oznaczeń 10MS i 11MS

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask,fragment obrębu 19 – obszar w kwartale ulic: 1 Maja, Narutowicza, Prusa, Mickiewicza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask,fragment obrębu 20 – obszar w kwartale ulic: 9 Maja, Polnej, Południowej, Pułaskiego, Narutowicza


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska (teren mieszkaniowy)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska (teren produkcyjny)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn (teren mieszkaniowy)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Borszewice (cmentarz)

             - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/580/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 października 2014 r.


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice (cmentarz)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie, fragment obrębu 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek – złoże kruszywa naturalnego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Okup Wielki


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek 


Dokumenty planistyczne, które utraciły ważność

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Lutomierskiej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr LIII/594/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r.

 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 lutego 2008 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr L/481/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr XXXIV/368/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 czerwca 2017 r.


Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask w zakresie działek nr ewid 616, 617 w miejscowości Orchów


Zmiana Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenów położonych w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka

Zmiana Nr 2 Studium została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r.


Zmiana Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenu położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 13

Zmiana Nr 3 Studium została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r.

 

Zmiana Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenu położonego w miejscowości Bałucz

Zmiana Nr 4 Studium została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r.


Zmiana Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenu położonego w miejscowości Aleksandrówek

             Zmiana Nr 6 Studium została przyjęta Uchwałą Nr L/481/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r.