Infrastruktura

Gospodarka wodna

System zaopatrzenia w wodę miasta Łask oparty o górnokredowe ujęcie i stację wodociągową we wsi Ostrów jest sprawny technicznie i zapewnia pełne pokrycie potrzeb ilościowych odbiorców miejskich i wsi położonych w jego zasięgu (Ostrówek, Orchów, Wronowice, Wiewiórczyn, Teodory). Na terenie Gminy Łask funkcjonują następujące stacje wodociągowe:

  • Stacja Wodociągowa w Ostrowie: zaprojektowana w latach siedemdziesiątych, a oddana do eksploatacji na przełomie roku 1984/1985. Zaopatruje w uzdatnioną wodę mieszkańców: Łasku, Kolumny, Wronowic, Wiewiórczyna, Orchowa, Woli Łaskiej, Teodorów i Ostrowa oraz dzięki zrealizowanej w 2013 roku budowie magistrali wodociągowej DN 225 z Woli Łaskiej do Maurycy z pompownią wody II stopnia zasilającą obszar obsługiwany przez obecnie wyłączone już z eksploatacji ujęcie wody i hydrofornię w Gorczynie. Realizacja inwestycji pozwoliła na dostarczenie wody w odpowiedniej ilości i jakości dla mieszkańców miejscowości Gorczyn, Mauryca, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Sięganów oraz w sytuacjach awaryjnych pozwala na zasilanie w wodę mieszkańców obsługiwanych przez stację wodociągową w Okupie Małym.
  • Stacja Wodociągowa w Bałuczu: wybudowana w latach osiemdziesiątych, zmodernizowana w 2006 roku. Zaopatruje mieszkańców miejscowości: Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydrzyn.
  • Stacja Wodociągowa w Okupie: wybudowana w latach osiemdziesiątych, w 2009 roku wykonano drugą studnię głębinową. Zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka i Zielencice.

 

SYSTEM WODOCIĄGOWY

Sieć wodociągowa w Gminie Łask jest znacznie rozbudowana. Łącznie Gmina Łask i miasto Łask są zwodociągowane w 95%. W Gminie Łask jest 31 sołectw z tego 27 jest zwodociągowanych, co stanowi 82,6% całości. Łącznie w Gminie Łask wybudowano 237 km sieci wodociągowej, z czego 15,5 km to sieć magistralna, a 221,5 km stanowi sieć rozdzielcza. Liczba podłączeń do sieci wodociągowej według stanu na koniec 2015 r. dla gospodarstw domowych wniosła 5105 sztuk. Stan techniczny sieci wodociągowej określa się jako dobry.

SYSTEM KANALIZACYJNY

Aglomeracja Łask obejmuje tereny, na których budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie uzasadniona, czyli spełniony jest warunek osiągnięcia minimalnego wskaźnika koncentracji (120 os/km sieci). Z tego względu jej obszar nie pokrywa się z obszarem Gminy Łask. W skład aglomeracji wchodzą następujące miejscowości: Łask, Ostrów Osiedle, Ostrów, Orchów, Wiewiórczyn i Wola Łaska oraz miejscowość Przygoń należąca do Gminy Dobroń. W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące sieci kanalizacji na obszarze aglomeracji.

Tabela: Sieć kanalizacji w Aglomeracji Łask wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

Aglomeracja Łask liczy  20 054 mieszkańców, z czego 19 645 osób korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej. Szacuje się, że 2167 RLM przypada na podmioty przemysłowe, a 296 RLM na osoby czasowo przebywające w aglomeracji. Stopień skanalizowania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 94,94%.

Sprawozdanie z badań wody wykonane przez SGS

Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask

 

System drogowy i komunikacyjny

W gminie Łask sieć drogowa liczy łącznie 311,5 km (80,9 przebiega w granicach administracyjnych miasta).

Przez Łask przebiegają nastepukące szlaki komunikacyjne:

  • Drogi wojewódzkie: dawna droga krajowa nr 14 Sieradz-Łódź, dawna droga krajowa nr 12 w kierunku Piotrkowa, nr 483 w kierunku Zelowa, droga nr 481 w kierunku Widawy, droga nr 473 w kierunku Szadku.

 

System elektroenergetyczny

Sieć elektroenergetyczna miasta i gminy jest w całości własnością Zakładu Energetycznego S. A. – Łódź Teren. System elektroenergetyczny jest oderwany od podziału administracyjnego kraju, dlatego niemożliwe jest w odniesieniu do jednej gminy jednoznaczne określenie jego stanu technicznego.
Zakład Energetyczny jest w stanie dostarczyć zamawiającym praktycznie każdą ilość energii (zużycie w okresie zimowym w ostatnich lat wahało się na poziomie 40-50% mocy zainstalowanej) i wybudować linię, jeśli wynika to z rachunku ekonomicznego.

 

Ciepłownictwo

Miasto Łask nie posiada centralnego źródła ciepła istniejące budownictwo wielorodzinne zaopatrywane jest w ciepło z kotłowni lokalnych zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych. Znajdujące się na terenie miasta zakłady przemysłowe ogrzewane są z własnych kotłowni, budownictwo jednorodzinne również zaopatrywane jest z własnych źródeł ciepła.

Sieć ciepłownicza – 12.056 m