Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych

Z dniem 7 maja 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), która wprowadziła m.in. następujące zmiany:

- przeniesienie monitorowania upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych  z wójtów, burmistrzów, prezydentów miast właściwych ze względu na miejsce położenia uprawy na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie prowadził rejestr podmiotów uprawiających lub skupujących mak lub konopie włókniste,   

- zniesienie mechanizmu zezwoleń marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych,

- zniesienie określenia w drodze uchwały Sejmiku Województwa ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw.   

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować  mak lub konopie włókniste.

Producent, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie uprawy maku lub konopi włóknistych składa wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku lub konopi włóknistych oraz jednocześnie przed ich planowanym wysiewem.

Podmiot, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych składa wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Podmiot, który złożył wniosek spełniający wymogi, zostaje wpisany do rejestru na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KOWR:

- https://www.kowr.gov.pl/interwencja/mak

- https://www.kowr.gov.pl/interwencja/konopie-wlokniste

UWAGA!

Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, oraz wydane przez marszałka województwa zezwolenia na skup konopi włóknistych, zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.