Zarządzenie Burmistrza Łasku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 9/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.  

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.