XLVI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Przebieg sesji będzie można śledzić online - za pośrednictwem Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl
 

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 17 marca 2022 r.  do 8czerwca 2022 r.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łask.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru zlokalizowanemu na terenie miasta Łask.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ciągu pieszego zlokalizowanego na terenie miasta Łask.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory, gmina Łask.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Łask do zasobów dróg gminnych drogi serwisowej znajdującej się w pasie drogi ekspresowej S8.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2022/2023.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/546/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/282/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej, ul. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na Placu 11 Listopada.
 27. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXIV/460/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów dla 31 Sołectw Gminy Łask.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Klastra Energii Powiatu Łaskiego.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2022 r.
 32. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu Gminy Łask za 2021 r. w zakresie wydatków poniesionych w Oświacie na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Łask".
 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 34. Korespondencja i sprawy różne.
 35. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

                                                                                                                                       Wiceprzewodniczący

                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Łasku 

                                                                                                                                    /-/ Stanisław Kołodziejski