Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Krajowa Rada Izb Rolniczych  uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. zarządziła na dzień 24 września 2023 r. od godz. 8.00 do godz. 18.00 wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

 

Prawo do kandydowania i uczestnictwa w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z mocy prawa mają:

  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.   

W okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy, w której powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, a takim okręgiem jest gmina Łask do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wybiera się dwóch członków (okręg dwumandatowy). W skład Rady Powiatowej Izby Rolniczej wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.

Zgłoszenie i rejestracja kandydatów ubiegających się o mandat członka Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przyjmowane będą przez członków Okręgowej  Komisji Wyborczej Nr 26 w Łasku, w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14   (III piętro, pok. 76) w dniu  04 września 2023 r. w godzinach 9.00-15.00.

 

Kandydat podczas rejestracji musi przedłożyć Okręgowej Komisji Wyborczej następujące dokumenty:

  1. Zgłoszenie kandydata.
  2. Listy poparcia zawierające co najmniej 50 poprawnych podpisów osób ujętych w spisie w danym okręgu.
  3. Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym.
  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kk. 
  5. Upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury (tylko jeżeli dotyczy). 
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl -  informacje-i-dokumenty-dla-kandydatów-do-rad.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu, zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok.35) w dniu 25.08.2023 r.  w godzinach od 7.30 do 15.30. Każdy uprawniony do udziału w wyborach, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Jednocześnie informuję, że wszystkie informację dotyczące wyborów są dostępne na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbędą się 24 września 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 18.00 w Łaskim Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11 w Łasku.