Wnioski do „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br. można składać propozycje i wnioski do „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Organizacje, które są zainteresowane uczestnictwem w realizacji zadań własnych gminy Łask w roku 2024, prosimy o złożenie informacji, w jakich zadaniach gminy i w jakim zakresie tych zadań chciałyby uczestniczyć.  Powyższe informacje należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku lub przesłać faksem na numer (43) 676-83-88 bądź e-mailem na adres: i.smazek@lask.pl.

Należy pamiętać, iż składane  wnioski są  propozycją  współpracy na rok 2024 i nie będą stanowiły gwarancji zabezpieczenia jak i przyznania środków w nich ujmowanych a jedynie zobrazują potrzeby w danej sferze.