Wnioski do „Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br. można składać propozycje i wnioski do "Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok". Organizacje, które są zainteresowane uczestnictwem w realizacji zadań własnych gminy Łask w roku 2019, prosimy o złożenie informacji, w jakich zadaniach gminy i w jakim zakresie tych zadań chciałyby uczestniczyć. Powyższe informacje należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku lub przesłać faksem na numer (43) 676-83-88 bądź e-mailem na adres: i.smazek@lask.pl.

Należy pamiętać, iż składane  wnioski są  propozycją współpracy na rok 2019 i nie będą stanowiły gwarancji przyznania środków w nich ujmowanych, a jedynie zobrazują potrzeby w danej sferze.