Świadczenie dla sołtysa

Szanowni Państwo!

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  • ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  • pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły. Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta pełniła następnie funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

W związku z powyższym Burmistrz Łasku, na podstawie posiadanych dokumentów  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu ww. funkcji.

W przypadku braku danych potwierdzających okres pełnienia funkcji Burmistrz Łasku wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia wraz z pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. B ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.) w wysokości 17,00 zł. Opłaty można dokonać kartą płatniczą w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku (parter) lub na rachunek Gminy Łask: Bank Pekao S.A. I O/Łask nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

 

                                                                                                                             Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek