Uchwały Rady Miejskiej w Łasku dotyczące Gospodarki Odpadami

Uchwały obowiązujące:

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę Nr XXXV/473/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę Nr XXXV/472/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała  Rady Miejskiej w Łasku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała nr Rady Miejskiej w Łasku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała Rady Miejskiejw Łasku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwały archiwalne:

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask.

Uchwała  Rady Miejskiej w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty

Uchwała  Rady Miejskiej w Łasku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonej na obszarze gminy Łask.

  • Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą Nr 17/124/2014 z dnia 6 maja 2014 r. stwierdziło nieważność §4 w/w uchwały (Dziennik Urzędowy  Województwa Łódzkiego z 21.05.2014 r. poz. 2235).

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.