SUSZA ROLNICZA 2023

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie gminy Łask.

Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U poz.1350), które zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w następujący sposób:

Producent rolny składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę, wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Aplikację Suszową „Zgłoś szkodę rolniczą” (https://aplikacje.gov.pl/app/susza) do dnia 31 października 2023 r.  W aplikacji można zgłaszać uprawy już zebrane z pola.  

Producent rolny może zawnioskować do komisji gminnej o dodatkowe oszacowanie  strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę w przypadku nie zgodzenia się z wyliczeniami aplikacji. Złożenie wniosku do komisji nie zwalnia rolnika z konieczności zalogowania się do ww. aplikacji. Komisja dokonuje oszacowania szkód w terminie nie późniejszym niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Wnioski o oszacowanie strat można składać do 15 września 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku. Z oszacowania strat przez Komisję zostanie sporządzony Raport, którego dane zostaną wprowadzone do Aplikacji Suszowej i będą służyć jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat.

Szczegółowe informacje o szacowaniu strat w uprawach rolnych znajdują się na stronie www.gov.pl/web/rolnictwo/szcowanie-suszy.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek