Słownik pojęć

 1. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399); 
 2. ustawa o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21,  zm. poz. 808,poz 1238); 
 3. odpady komunalne – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach; 
 4. odpady komunalne zmieszane - należy przez to rozumieć odpady pozostałe po segregacji zbierane do typowych pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości; 
 5. odpady suche - należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych; 
 6. odpady problemowe - należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo - rozbiórkowe, zużyte opony; 
 7. bioodpady - należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 
 8. odpady zielone - należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogródków, parków i terenów zielonych; 
 9. właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku; 
 10. nieruchomości zamieszkałe - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek; 
 11. nieruchomości niezamieszkałe - należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne; 
 12. zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe; 
 13. zabudowa wielorodzinna - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze piętro i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami; 
 14. zwierzęta domowe - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 
 15. zwierzęta gospodarskie - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu  przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 
 16. zwierzęta bezdomne - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 
 17. hodowla zwierząt - rozumie się przez to zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu; 
 18. firma wywozowa - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jak również przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości ciekłych; 
 19. zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych objęte wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz oczyszczalnię ścieków wymienioną w zezwoleniach Burmistrza Łasku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 
 20. PSZOK - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 
 21. gospodarstwo domowe -  zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach.