Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku szatniowo-sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a

Gmina Łask informuję o realizacji  zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa, przebudowa
i termomodernizacja budynku szatniowo-sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a”

Podmiot odpowiedzialny  za realizację zadania: Gmina Łask

Wartość ogólna zadania: 1 259 535,16  PLN

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości:

- pożyczka w kwocie  -   210 380,00 PLN

- dotacja w kwocie     -   210 380,00 PLN

Planowane przedsięwzięcie  inwestycyjne polegać będzie na  przebudowie, rozbudowie
 i  kompleksowej  termomodernizacji budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. 

W ramach termomodernizacji wykonane zostaną:  docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia podłóg wraz z  dociepleniem fundamentów, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji c.o. Zmodernizowana zostanie kotłownia wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zamontowane zostaną solary wspomagające system  przygotowania cwu.  Zainstalowany będzie  system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Planowana jest także kompleksowa modernizacja instalacji grzewczej  w tym wymiana kotła węglowego na kocioł  opalany peletem.

Rozbudowa budynku związana jest z koniecznością  dostosowania pomieszczeń sanitarnych  do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

 

www.zainwestujwekologie.pl