Rolniku, pamiętaj o ubezpieczeniu

Rolnicy gminy Łask!

Przypominam, że zgodnie z art. 4 pkt 2 i 3, art. 44 i 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2277 z póź. zm), na każdym rolniku ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia:

  • odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwanej dalej „ubezpieczeniem OC rolników”,
  • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwanej dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”,

oraz zgodnie z art. 10 c ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o Ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w ramach systemu wsparcia bezpośredniego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego:

  • upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Ochroną ubezpieczenia powinna objęta być co najmniej 50 % powierzchnia upraw od co najmniej jednego z ww. ryzyka.

Działając na podstawie ww. ustaw, burmistrz jest obowiązany do przeprowadzania kontroli spełnienia wymogu zawarcia ww. umów.