Przyroda

Największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną gminy Łask jest dolina rzeki Grabi (więcej szczegółów znajdziesz tutaj). Rzeka przepływa przez gminę zataczając łuk, który dzieli ją na część południową i północną.

W części południowej wykształciły się gleby bielicowe, miejscami nawet III klasy bonitacji. Natomiast część północna porozcinana jest niewielkimi dolinami jej dopływów. W miejscach, gdzie nurt Grabi podcina pagórki wydmowe położone na krawędzi doliny, z jej wysokiego brzegu roztacza się widok na rozległą dolinę urozmaiconą różnokolorowymi łąkami. Z rzeką związane są liczne zbiorowiska wód płynących i stojących. Szczególnie bujne życie rozwija się w odnogach i licznych zakolach tej rzeki.

Cały odcinek Grabi i jej dopływów: rzeki Końskiej i Pałusznicy, oraz okoliczne lasy znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Utworzony on został w 1989 r. Jednak już w 1993 r. Rada Miasta i Gminy w Łasku podjęła decyzje o powiększeniu tego terenu aż do południowo - zachodniej granicy gminy. Grabia uznana została również za użytek ekologiczny. Jest to jedna z najczystszych rzek centralnej Polski. Sklasyfikować ją można jako typową rzekę nizinną średniej wielkości. Odznacza się bardzo dużą bioróżnorodnością oraz bogatą i równie ciekawą hydrofauną. Pod względem zoologicznym jest najlepiej poznaną rzeką w Polsce, gdyż od 1928 r. na jej terenie prowadzone były badania naukowe przez pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego. W wyniku tych badań stwierdzono występowanie tu aż 800 gatunków zwierząt, w tym 80 odkrytych po raz pierwszy w Polsce, 2 gatunki okazały się nowymi dla nauki. W jej wodach żyje blisko 30 gatunków ryb, m.in. szczupaki, węgorze, płoć, okoń, leszcz. Na okalających rzekę łąkach i polach w okresie od wiosny do jesieni można podziwiać liczne ptaki zarówno lęgowe jak i te będące tylko na przelotach.

Świat roślinny doliny Grabi jest równie ciekawy, jednak nie tak dokładnie zbadany jak zwierzęcy. Na uwagę zasługują takie rośliny jak: okrężnica bagienna, włosienicznik błotny, łączeń baldaszkowy, marek szerokolistny.

Liczne starorzecza, meandry, małe zbiorniki wodne oraz lasy łęgowe w dolinie rzecznej nadają Grabi szczególny wygląd. Ponadto piaszczysty brzeg miejscami porośnięty lasem sosnowym, rozległe łąki z różnogatunkową roślinnością również dodają jej uroku.

Na terenie miasta i gminy Łask znajduje się 2617 ha lasów, z czego 1118 ha stanowią lasy prywatne. Największe uroczysko w gminie to: "Kopyść", które zajmuje powierzchnię 236 ha. Kolejnymi pod względem wielkości są uroczyska: "Zielęcice" - 110 ha, "Krucica" - 68 ha, "Rogaczew" - 62 ha. Do granic gminy przylegają duże kompleksy leśne: "Las Poleszyński", "Las Ostrowski", oraz uroczysko "Pałusznica". Natomiast na terenie miasta znajdują się dwa duże kompleksy leśne o łącznej powierzchni 239 ha, jednym z nich jest "Doliwa" położona w Kolumnie, drugim - lasy uroczyska "Kolumna" znajdujące się w płn. części miasta.

W położonych w granicach administracyjnych gminy Łask lasach, dominuje sosna. Rzadziej spotyka się miejsca gdzie gatunkiem głównym jest dąb, grab, brzoza lub olsza. Gatunkami domieszkowymi są: brzoza, dąb, olsza, grab, świerk, topola. W dolinach rzek spotyka się lasy łęgowe, które powstały dzięki okresowemu zalewaniu tych terenów przez wezbraną rzekę.

W 1993 roku na mocy decyzji Rady Miejskiej utworzono Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Las-Kolumna" w celu ochrony starodrzewia sosnowego, o powierzchni 365 ha. Na jego terenie ograniczone jest wycinanie drzew.

W dorzeczu Grabi, na terenie sąsiadującej z gminą Łask, gminy Sędziejowice znajduje się rezerwat leśny "Jodły Łaskie". Jest to grąd jodłowy z najlepiej zachowanymi stanowiskami jodły w środkowej Polsce, która występuje tutaj na granicy swego zasięgu. Ponadto na terenie tego obiektu rosną piękne 200 - letnie dęby i okazałe sosny. Obiekt ten utworzono w 1991 roku, a jego powierzchnia wynosi 59,16 ha.

Lesistość gminy Łask nie należy do wysokiej, gdyż wynosi zaledwie 18%, przy ogólnej lesistości kraju 28%.

W Kolumnie swoją siedzibę ma Nadleśnictwo Kolumna; zarządza ono lasami państwowymi o powierzchni 19842 ha, oraz nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 9100 ha, położonymi w granicach województwa łódzkiego. Cały obszar gminy Łask wchodzi w skład tego nadleśnictwa.

Walory krajobrazowe, względna czystość wody, rozległe łąki i suche lasy na wysoczyźnie, które znajdują się w sąsiedztwie doliny Grabi, stanowią o dużej atrakcyjności wypoczynkowej i rekreacyjnej tego regionu. Z tego też względu gmina Łask odwiedzana jest od wielu lat przez mieszkańców głównie Łodzi oraz Pabianic. Liczba wypoczywających trudna jest do określenia. Szacuje się, że w jednym sezonie wypoczywa tu około kilkanaście tysięcy ludzi. Turyści przyjeżdżający nad Grabię przeważnie na jeden dzień opalają się, kąpią i łowią ryby. Szczególnie duży ruch obserwuje się w okolicach Kolumny oraz przy zalewie "Zajączek" w Łasku, na terenie, którego znajduje się plaża oraz boiska do siatkówki plażowej. W sołectwach Rokitnica, Ostrów, Zielęcice jest około 800 działek letniskowych. W Kolumnie nieco oddalone od rzeki, również znajdują się liczne działki i domki letniskowe. Wiele z nich ma ciekawą architekturę określaną mianem stylu szwajcarskiego.

Stare drewniane domy pochodzą jeszcze sprzed II wojny światowej. Ponadto Kolumna położona wśród okalających ją malowniczych suchych borów sosnowych jest rajem dla grzybiarzy, którzy co roku licznie odwiedzają to miejsce. Grabia i jej dopływy są atrakcją dla wędkarzy. Łowią oni ryby wzdłuż biegu rzeki przy stopniach w starorzeczach i torfiankach. Turyści spragnieni wypoczynku na łonie natury również znajdą dla siebie atrakcyjne miejsca zarówno w lesie jak i nad brzegami Grabi. Zapach sosnowego lasu, śpiew ptaków oraz szum drzew pozwola w pełni wypocząć.