Przypomnienie o konieczności złożenia sprawozdania końcowego

Organizacją pozarządowym, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2022  przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania końcowego  z realizowanego zadania.

Sprawozdania końcowe  należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach tj. do dnia 30 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim  w Łasku na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).  

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

Załączniki: