Przypomnienie o konieczności złożenia sprawozdania końcowego

Przypominamy, iż organizacje pozarządowe  które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2021 zobligowane są do  złożenia sprawozdania końcowego  z realizowanego zadania.

Sprawozdania końcowe należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach tj. do dnia 30 stycznia 2022 r. w  Urzędzie Miejskim  w Łasku na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057) 

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

Załączniki: