Przypomnienie o konieczności złożenia sprawozdania końcowego

Organizacją pozarządowym, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2020 przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania końcowego z realizowanego zadania.

Sprawozdania końcowe należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach tj. do dnia 30 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

 

Załączniki: