Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Miasta Łask

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Łask.

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 6 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych miasta Łask od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 50, piętro II, w godzinach pracy Urzędu 7.30-15.30 oraz na stronie internetowej: www.lask.pl w zakładce Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Miasta Łask.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku.