Projekt "Przedszkolaki na start - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask"

 

Projekt „Przedszkolaki na start - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask” (RPLD.11.01.01-10-B003/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Beneficjent: gmina Łask

Całkowita wartość projektu: 862 994,46 PLN                                                        

Kwota dofinansowania z UE: 733 545,29 PLN                       

Wkład własny: 129 449,17 PLN
 

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 - 30.06.2021         
 

CEL GŁÓWNY: Poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci w 4 przedszkolach  w gminie Łask w okresie od 01.08.2020-30.06.2021 poprzez utworzenie 28 dodatkowych miejsc, doposażenie przedszkoli w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, wsparcie dziecka z niepełnosprawnością oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez min. 90% z 12 nauczycieli/ek pracujących w przedszkolach w gminie Łask.

 

GRUPA DOCELOWA projektu:

1) Min. 112 dzieci uczęszczających do 4 OWP w gm. Łask w roku szkol. 2020/21 w wieku 3-6 lat

2) 12 nauczycieli/ek pracujących w ww. 4 OWP w gm. Łask

3) 4 Ośrodki wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie gm. Łask - Oddział Przedszkolny przy SP w Wiewiórczynie, Oddział Przedszkolny przy SP w Okupie, Oddział Przedszkolny przy SP w Bałuczu, Publiczne Przedszkole nr 1 w Łasku (PP1)

 

ZADANIA:

1. Dostosowanie PP1 w Łasku do potrzeb nowoprzyjętych dzieci;

2. Dodatkowe zajęcia w PP1 w Łasku dla dzieci;

3. Dostosowanie oddziału przedszkolnego w Wiewiórczynie

4. Dodatkowe zajęcia w OWP w Wiewiórczynie dla dzieci

5. Dostosowanie oddziału przedszkolnego w Okupie

6. Dodatkowe zajęcia w OWP w Okupie dla dzieci

7. Dostosowanie oddziału przedszk. w Bałuczu

8. Dodatkowe zajęcia w OWP w Bałuczu dla dzieci

9. Wsparcie nauczycieli OWP z terenu gm. Łask w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych

 

EFEKTY:

1. nabycie kwalifikacji/kompetencji przez 11 nauczycieli/ek z 4 OWP z terenu gm. Łask w zakresie niwelowania deficytów dzieci i rozwijania ich kompetencji kluczowych

2. zwiększenie jakości sprawowania działań opiekuńczych i wychowawczych przez 4 OWP w gm. Łask dzięki zakupowi niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, w tym w zakresie opieki os. z niepełn.

3. utworzenie 28 nowych miejsc przedszk. na terenie gm. Łask

 

   HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU