Projekt „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask”

Projekt „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask” w wersji elektronicznej zamieszczony został poniżej.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 16.09.2022 r. do 07.10.2022 r. na załączonym formularzu na jeden z poniższych sposobów:

a) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ePUAP:/5228wuxejz/skrytka.

c) w punkcie konsultacyjnym - w wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, II piętro, pok. 49 w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni pracujące.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu (tj. później niż w dniu 07.10.2022 r.) pozostaną bez rozpatrzenia, decyduje data wpływu do urzędu.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łasku.

Do konsultacji społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności: mieszkańcy, podmioty i instytucje związane z ochroną środowiska, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

 

Projekt „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask

Formularz uwag do projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask”