Projekt: Dobry start w przyszłość

W dniu 7 października  2019 roku gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami”.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 525 789,29 zł

Kwota dofinansowania: 446 908,29 zł (85% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

Cel projektu: Poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku poprzez objęcie wsparciem 7 dzieci z niepełnosprawnościami, doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz nabycie kompetencji/kwalifikacji przez min. 80% z 11 nauczycielek pracujących w OWP w Łasku.


 

 

 

W ramach realizowanego w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. „Leśne Skrzaty” w Łasku  projektu  pn. „Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (XI.1.1. RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) między innymi powstała Sala Doświadczania Świata. Tego rodzaju sala to jednocześnie pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem, jak i narzędzie terapeutyczne. Istotą  Sali doświadczania świat jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, która składa się z dźwięków, zapachów, faktur, świateł i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie. Przebywanie w sali  stymuluje układ nerwowy i dostarcza bodźców, które mogą pozytywnie wpływać na koncentrację pamięć, aktywność fizyczną. Na bazie zakupionego wyposażenia do Sali doświadczania świata od lutego br. rozpoczęto realizację zajęć polisensorycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie. Projektem został objęty także zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych do realizowanych zajęć specjalistycznych, doposażenie  placu zabaw oraz  dodatkowe wyposażenie do sal zajęciowych grup integracyjnych, co zwiększa jakość świadczonych usług dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ze względu na COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do 31 października br.

Galeria: 

Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw

Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw
Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw
Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw
Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw
Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw
Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw
Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw
Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw
Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw
Sala Doświadczania Świata oraz doposażenie placu zabaw