Program ograniczania niskiej emisji w Łasku

Wstrzymano nabór wniosków na wymianę pieców

Z przykrością informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) z dniem 15 czerwca 2018 r. wstrzymał nabór wniosków na wymianę pieców w ramach programu priorytetowego „Program Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”. Powyższą informację WFOŚiGW zamieścił na stronie http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/article,2160,1,1.html.

Liczę na zwiększenie puli środków w powyższym programie i możliwość złożenia przez Gminę Łask wniosku o dofinansowanie na zgłoszone przez mieszkańców do dnia 18.06.2018 r. zadania.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

Program Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II

22.06.2018 r. Ogłoszenie o wstrzymaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi naboru wniosków na wymianę pieców

 

Zaostrzenie przepisów dla użytkowników pieców na paliwo stałe

Informuję, że z dniem 1 maja 2018 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Oznacza to, że od tej daty wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189. Nie będzie można również spalać paliw najgorszej jakości, czyli:

  • w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji, m.in. dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia.

Kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których pierwsze uruchomienie w miejscu użytkowanianastąpi po 30 kwietnia 2018 r. będą musiały posiadać certyfikat klasy 5 oraz certyfikat „Ekoprojektu”.

Certyfikat klasy 5 – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 5000 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Certyfikat „Ekoprojektu” – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 209/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Z pełną treścią ww. uchwały można zapoznać się na stronie http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/4549/.

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” wiąże się z karą grzywny, którą określa Kodeks wykroczeń w wysokości od 20 do 5000 zł. W przypadku postępowania mandatowego z grzywną do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczenia określone w dwóch lub więcej przepisach 1000 zł. Mandat może zostać nałożony przez Policję, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub straż gminną, o ile taka funkcjonuje
w danej gminie.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

Informacja o możliwości składania Deklaracji (02.03.2018 r.)

W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia wielkości efektu ekologicznego, określonego w umowie zawartej między Gminą Łask a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a także z nieprzystąpieniem mieszkańców ujętych w zadaniu pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku”do podpisania z Gminą Łask umowy o udzielenie dotacji celowej na zadanie obejmujące likwidację lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i zastąpienie go przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, zgodnie z §5 ust. 3 i 4 Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łask, na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018,informuję o możliwości składania deklaracji chęci udziału w programie dotyczącej wymiany do września 2018 r. kotła na paliwo stałe starej generacji na nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, tj:

a) fabrycznie nowy kocioł opalany paliwem stałym (węgiel, biomasa w tym drewno) spełniający następujące warunki:

- posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą, wydany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

- posiadający nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniający wymagania klasy 5 dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016 r.,

- posiadający automatyczny podajnik paliwa,

- nie posiadający rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,

b) fabrycznie nowy kocioł na gaz,

c) fabrycznie nowy kocioł na olej opałowy,

d) pompę ciepła,

e) instalację ogrzewania elektrycznego,

f) podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych dotychczas ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej,

realizowanej na terenie Łasku.

 

Dla osiągnięcia efektu ekologicznego (zmniejszenie emisji do powietrza) przy niezwiększaniu zapotrzebowania na ciepło nowy piec nie powinien mieć większej mocy niż likwidowany.

 

Deklaracja

Stopień dofinansowania określa ww. regulamin przyjęty uchwałą nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku  z dnia 31 maja 2017 r.

O uwzględnieniu kompletnie wypełnionej deklaracji w zadaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Informacja o możliwości składania Deklaracji (29.09.2017 r.) (Nieaktualne)

W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia wielkości efektu ekologicznego, określonego w umowie zawartej między Gminą Łask a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a także z nieprzystąpieniem mieszkańców ujętych w zadaniu pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku”do podpisania z Gminą Łask umowy o udzielenie dotacji celowej na zadanie obejmujące likwidację lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i zastąpienie go przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, zgodnie z §5 ust. 3 i 4 Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łask, na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018,informuję o możliwości składania deklaracji chęci udziału w programie dotyczącej:

1)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa) o mocy do 25 kW;

2)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa) o mocy do 25 kW;

3)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł gazowy o mocy do 25 kW;

4)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł gazowy o mocy do 25 kW;

5)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł automatyczny nowej generacji na biomasę (5 klasa) o mocy do 22 kW.

Na ww. przedsięwzięcia po 10 kwietnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku nie wpłynęły deklaracje mieszkańców Łasku decydujących się na ww. wymiany pieca.

Dla osiągnięcia efektu ekologicznego (zmniejszenie emisji do powietrza) przy niezwiększaniu zapotrzebowania na ciepło nowy piec nie powinien mieć większej mocy niż likwidowany.

Deklaracja

Stopień dofinansowania określa ww. regulamin przyjęty uchwałą nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku  z dnia 31 maja 2017 r.

O uwzględnieniu kompletnie wypełnionej deklaracji w zadaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Na zadanie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W ŁASKU”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2018, zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 2 585 100,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 904 320,00 zł

Zakres zadania:

1.  Likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła w 101 lokalizacjach na terenie Łasku.

2.  Prowadzenie kampanii edukacyjnej i promocji połączonej z przygotowaniem i rozprowadzeniem na terenie miasta ulotek oraz plakatów promujących działanie ograniczające niską emisję.

3.  Utworzenie bazy danych zawierającej pełną inwentaryzację budynków zgłoszonych do programu pozwalającej na skuteczny monitoring uzyskanego w wyniku zadania efektu ekologicznego oraz umożliwiającej wprowadzanie kolejnych modernizacji.

 

 

Wzór umowy zawieranej między Gminą Łask a mieszkańcem wraz ze wzorem załącznika:

 

Podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy zadeklarowali udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku

 

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzirozpatrzył pozytywnie wniosek Gminy Łask o dofinansowanie na wymianę lokalnych źródeł ciepła lub podłączeń do istniejących obiektów sieci ciepłowniczej dla mieszkańców. Wobec powyższego na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łasku, która odbędzie się 6 września 2017 r., zaplanowano wprowadzenie do budżetu gminy środków z dotacji udzielonej przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGminie Łask na zadanie pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku”.

W związku z powyższym od 7 września 2017 r. z mieszkańcami, którzy zadeklarowali udział w ww. Programie i ujęci zostali we wniosku złożonym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach niniejszego zadaniaoraz spełniają warunki określone w regulaminie przyjętym uchwałą Nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 maja 2017 r., Gmina Łask będzie zawierała stosowne umowy.

            Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łask, na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018 okres kwalifikowalności kosztów realizacji Zadania obejmuje  czas od dnia zawarcia Umowy mieszkańca z Gminą Łask do 30.09.2018 r.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2016 r. do 30.09.2018 r. dotyczy jedynie kosztów poniesionych przez Odbiorców Końcowych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Programie Priorytetowym „Poprawa jakości powietrza  poprzez likwidację niskiej emisji realizowaną w ramach programu KAWKA” składając deklarację do  Gminy i zostali ujęci we wniosku o dofinansowanie złożonym do Funduszu w roku 2015.

 

 

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku

 

W pierwszym kwartale 2017 r. Gmina Łask zbierała deklaracje mieszkańców Łasku o chęci udziału w programie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI” realizowanym za pośrednictwem Gminy Łask z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Po zweryfikowaniu złożonych deklaracji Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie na wymianę lokalnych źródeł ciepła lub podłączeń do istniejących obiektów sieci ciepłowniczej dla mieszkańców.

Gmina otrzymała informację, że ZarządWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął w dniu 22.06.2017 r. decyzję o skierowaniu wniosku Gminy Łask na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej. W oczekiwaniu na decyzję Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łask, na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018.

 

Regulamin