Powszechny Spis Rolny 2020

 

SPIS TREŚCI

 1. Informacje ogólne
 2. Nabór na rachmistrzów
 3. Gminne Biuro Spisowe
 4. Rachmistrzowie terenowi wybrani (informacja)
 5. Jak się spisać (informacja)
 6. Konkursy promujące PSR (informacja)
 7. Komunikaty

INFORMACJE OGÓLNE

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jestobowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnegonajlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte sąwszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.:

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Wejdź na spis rolny

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl  

 

NABÓR NA RACHMISTRZÓW

 

GMINNE BIURO SPISOWE W ŁASKU

W dniu 3 czerwca 2020 r. zarządzeniem Gminnego Komisarza Spisowego zostało powołane Gminne Biuro Spisowe (Zarządzenie nr 124/2020 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 3 czerwca 2020 r.).

W skad Biura wchodzą:

 1. Wioletta Rabenda - koordynator oraz zastępca GKS;
 2. Ewa Krysiak-Miksa - członek;
 3. Martyna Błęcka - członek;
 4. Damian Mikła - członek;
 5. Dominik Stępień - członek.

 

Informacja o dyżurach GBS

Wykaz osób pełniących dyżury w GBS od 1.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Lp.

Imię

Nazwisko

numer telefonu w godzinach pracy Urzędu
tj. 7.30-15.30

numer telefonu
po godzinach pracy Urzędu
tj. od 15.30 do 20.00

1

Wioletta

Rabenda

43 676 83 48

782 328 126

2

Ewa

Krysiak-Miksa

43 676 83 49

3

Damian

Mikła

43 676 83 45

4

Dominik

Stępień

43 676 83 44

 

 

RACHMISTRZOWIE TERENOWI WYBRANI (informacja)

Gminne Biuro Spisowe w Łasku od dnia 15.06.2020 r. do dnia 08.07.2020 r.  prowadziło nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Łodzi przewidziało czterech rachmistrzów terenowych dla  gminy Łask. Formularz zgłoszeniowy złożyło siedmiu kandydatów. Po ukończeniu szkolenia sześciu kandydatów na rachmistrzów terenowych przystąpiło do egzaminu, ponieważ jedna osoba zrezygnowała. Kandydaci uzyskali pozytywne wyniki z egzaminu, jednakże tylko z  czterema osobami, które uzyskały najlepszy wynik Urząd Statystyczny w Łodzi podpisze umowę na rachmistrza terenowego. 

                                                                                                                Gminne Biuro Spisowe

JAK SIĘ SPISAĆ (informacja)

 

Gminny Komisarz Spisowy informuje.

 1. Od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 przeprowadza się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spis rolny.
   
 2. Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu przekazuje dane w formie:

   a) samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (link do strony)
   b) bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego,
   c) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.
   

 3. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy, natomiast ten, który nie może dopełnić tego obowiązku zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej (tel. 22 279 99 99), nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
   
 4. Od dnia 1 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14 parter, Biuro Obsługi Interesanta zostało utworzone stanowisko komputerowe w celu umożliwienia użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadającym we własnym zakresie techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego.

Samospisu internetowego można dokonać w Urzędzie Miejskim w Łasku od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00, na wniosek zgłoszony telefonicznie do Gminnego Biura Spisowego  tel. 43 676 83 44, 43 676 83 45 w celu uzgodnienia terminu (dzień, godzina).

Jednocześnie informuję , że od dnia 1 września 2020 roku członkowie Gminnego Biura Spisowego pełnią dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30.

Telefony: 43 676 83 44, 43 676 83 45, 43 676 83 49  

 

UWAGA! Rolniku nie czekaj na rachmistrza. Spisz się przez Internet i zdobądź upominek.

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do naszej akcji, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!*. Na upominek składać się będą losowo wybrane gadżety spisowe (parasole, koce piknikowe, ładowarki indukcyjne, zestawy piśmiennicze, notesy, smycze, kubki termiczne, torby, powerbanki, pendrive’y i wiele innych).

 

Szczegły akcji  na stronie http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

 

KONKURSY PROMUJĄCE PSR

 1. W dniu 1 wrześnnia ruszył na Facebooku konkurs promujący  wiedzę na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Do wygrania jest wiele ciekawych i cennych nagród.  Szczegółowe informacje w odnośniku poniżej. Zapraszamy do zabawy.

https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursfacebook

 

 

 1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli - "Życie i praca na wsi"

  Konkurs ma na celu rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci oraz promocję Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

  Uczestnikiem konkursu może być każda placówka wychowania przedszkolnego z terenu województwa łódzkiego, a zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez dzieci prac plastycznych prezentujących pracę i życie na wsi. Nagrodzone zostaną placówki, które w największym stopniu rozpowszechnią realizację zadania wśród wychowanków.

https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursprzedszkoli

 

 1. Z okazji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie  fotograficznym pt. „Portrety wsi. PSR 2020”​

https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursFOTO

 

KOMUNIKATY

01.10.2020 - Spis rolny przeprowadzany metodami zdalnymi do odwołania

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

 

12.10.2020 - Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 

13.10.2020 - Informacja o realizacji spisu rolnego na terenie gminy Łask

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny 2020. 

Spis rolny wg stanu na 1 czerwca 2020 r. obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych - gospodarstwa indywidualne i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!

Na terenie gminy Łask pracuje 4 rachmistrzów, którzy kontaktują się z Państwem z numeru telefonu: 22 666 66 62

Zweryfikować dane rachmistrza można poprzez:

1) Gminne Biuro Spisowe w Łasku:

 • w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30 pod nr telefonów 43 676 83 44, 43 676 83 45, 43 676 83 48, 43 676 83 49.
 • po godzinach pracy Urzędu, tj. 15.30 -20.00  pod nr telefonu 782 328 126.

2) infolinię 22 279 99 99, która jest czynna przez 7 dni w tygodniu.

Ponadto GBS w Łasku przypomina, że w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) zostało od 1.09.2020 r. utworzone stanowisko komputerowe  do samospisu.

Samospisu można dokonać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00, na wniosek zgłoszony telefonicznie do Gminnego Biura Spisowego   w Łasku - tel. 43 676 83 44, 43 676 83 45 w celu uzgodnienia terminu (dzień, godzina).

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym tak szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski.

 Więcej informacji znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego spisrolny.gov.pl oraz stronie tut. urzędu: www.lask.pl, w zakładce Powszechny Spis Rolny.

 

20.10.2020 - Komunikat GUS dotyczący prowadzenia spisów do warunków epidemii

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

 

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

 

 • Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
 • Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
 • Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
 • Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

 

5.11.2020 - Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.                                                                                                            

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP znacznych ograniczeń w życiu publicznym, spowodowanych wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, Centralne Biuro Spisowe informuję, że na bieżąco śledzi rozwój sytuacji pandemicznej, analizuje konieczność wprowadzenia zmian w organizacji zbierania danych od respondentów i monitoruje postęp realizacji spisu. Tym samym – mając na względzie zdrowie rachmistrzów
i respondentów – CBS w dalszym ciągu rekomenduje realizację wywiadów telefonicznych jako wywiadów bezpiecznych w dobie epidemii. Jednocześnie – na obecnym etapie rozwoju pandemii – CBS nie wprowadza zakazu realizacji wywiadów bezpośrednich, zaznaczając przy tym, że tak jak dotychczas decyzję podejmuję rachmistrz w uzgodnieniu z ZWKS, a zgodę wyraża respondent. Jednocześnie przypomina się o zasadach postępowania wprowadzonych komunikatem z dnia 8 października br. W następstwie stałego monitorowania sytuacji pandemicznej, mogą być wydane kolejne komunikaty.

 

10.11.20 - Komunikat GUS - dotyczący skróconego czasu na wypełnienie formularza ONLINE

Szanowni Państwo!

Od 9 listopada br. wprowadzona została ważna zmiana dla osób, które dokonują samospisu – skrócony został czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania d

o aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.


18.11.2020 - Powszechy Spis Rolny 2020 - Użytkowniku gospodarstwa rolnego!

W związku z trwającym do 30 listopada br. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Łodzi przypomina o konieczności udziału w badaniu. Aby umożliwić Państwu realizację tego obowiązku prosimy o kontakt z pracownikami statystyki publicznej pod numerami:

 •  infolinii: 48 22 279 99 99 w celu realizacji spisu przez telefon

lub

 • 572 821 537
 • 508 639 840.

Numery czynne są w godzinach 8.00-20.00

Możecie również Państwo zgłosić chęć bycia spisanym bezpośrednio w gminie Łask przez rachmistrza terenowego. Wówczas należy skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym w Łasku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łasku (ul. Warszawska 14), dzwoniąc pod numery:

 • w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 – 15.30 pod nr telefonów 43 676 83 44, 43 676 83 45, 43 676 83 48, 43 676 83 49.
 • po godzinach pracy urzędu, tj. 15.30 -20.00  pod nr telefonu 782 328 126.

Przypominamy, że za odmowę udziału w Spisie może zostać nałożona kara grzywny.

 

23.11.2020 - Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

 Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.


 

23.11.2020 - AKCJA dla rolników: UPOMINEK za SAMOSPIS DLA GMIN!

KAŻDY, kto spisze się przez Internet (spisrolny.gov.pl w okresie 13.11-30.11) i wyśle na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl  wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN - otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.

Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r.

Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp...