Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku

 

W maju br. Gmina Łask rozpoczęła realizację projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych podpisano umowy na realizację poszczególnych robót. W zakresie urządzenia zieleni oraz wykonania robót budowlanych podpisano umowy z firmą DREWZEL Gabriel Skrzypczyński Sp. j.

Roboty podzielone są na etapy i realizowane będą stopniowo. Obecnie zrealizowano w całości zadanie nr 1 - działka numer 497 (bocznica torów kolejowych) w ramach którego:

- oczyszczono teren poprzez usunięcie samosiewów o obwodzie mniejszym niż 25 cm mierzonym na wysokości 5 cm, na obszarze o powierzchni 1 805 m2;

- wykonano nasadzenia drzew w ilości 60 szt. (30 szt. gatunku czeremcha pospolita, 30 szt. gatunku śliwa tarnina);

- wykonano nasadzenia krzewów w ilości 105 szt. (65 szt. gatunku porzeczka alpejska, 40 szt. gatunku malina właściwa).

W ramach zadania nr 3 - działka nr 498/1 i działka nr 499 (fragment) – u zbiegu ulic Karpińskiego, Widawskiej i Kwirama wykonano:

- wymianę podłoża o powierzchni 770 m2 i przygotowano teren pod nasadzenia;

- nasadzenia krzewów w ilości 440 szt. (210 szt. gatunku róża pomarszczona ‘Dagmar Hastrup’,
230 szt. gatunku róża okrywowa ‘Nozomi’);

- nasadzenia bylin w ilości 252 szt. (252 szt. gatunku liliowiec ogrodowy ‘Romantic rose’);

- trawniki z siewu (565 m2).

Do końca września br. teren zostanie uzupełniony o nasadzenia drzew.

Rozpoczęto także prace związane z urządzeniem ogrodu różanego (zadanie nr 5 - działka nr 134/8 - ogród tematyczny - kolekcja róż rodzimych i kultywarów). Aktualnie zrealizowano prace polegające na:

- usunięciu istniejącego żywopłotu z ligustru pospolitego (71 m2);

- wymianie podłoża, wyrównaniu terenu i przygotowaniu pod nasadzenia (3641 m2).

Nadal prowadzone są prace związane z budową alejek oraz tworzeniem rabat. Znaczna część prac wykonana zostanie do końca sierpnia, a mianowicie: usytuowanie ławek, koszy, trejaży oraz większość nasadzeń. Natomiast końcowy termin realizacji przewidywany jest na koniec września br.

Rozpoczęto również prace w ramach zadania nr 7(działka nr 79/2 (fragment) i 166 (fragment) - działki ze stawem). Obecnie teren został oczyszczony i uporządkowany. Rozpoczęto demontaż starej nawierzchni z kostki betonowej, a w jej miejsce powstanie ścieżka z nawierzchni przepuszczalnej.

W sierpniu br. rozpoczną się także prace w ramach zadania nr 4 – na działce nr 134/3 (fragment przy Szkole Podstawowej nr 5). Teren zostanie głównie uzupełniony o nasadzenia drzew i krzewów.

 

 

27.11.2017 r. Gmina Łask podpisała umowę z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” nr POIS.02.05.00-00-0119/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Wartość projektu wynosi 1 925 478,35 zł, natomiast wysokość dofinansowania  projektu z NFOŚiGW to 85% kosztów kwalifikowanych i wynosi 1 636 656,82 zł.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem osiem obszarów na terenie miasta Łask.Dla każdego z tych terenów stworzono koncepcję zagospodarowania uwzględniającą ważne dla środowiska i ekologii parametry. Szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej terenów, zróżnicowanie piętrowości szaty roślinnej oraz zachowanie cennych przyrodniczo elementów zieleni.

Do realizacji przedsięwzięcia wytypowano następujące obszary:

  1. działka numer 497 (bocznica torów kolejowych) – zlokalizowana pomiędzy ul. Chabrową a torami kolejowymi.
  2. działka nr 49/6 (fragment) (przy tzw. Witamince) – zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Marii Curie Skłodowskiej i Jana Pawła II.
  3. działka nr 498/1 i działka nr 499 (fragment) – u zbiegu ulic Karpińskiego, Widawskiej i Kwirama.
  4. działka nr 134/3 (fragment przy Szkole Podstawowej nr 5) od strony ul. Jodłowej.
  5. działka nr 134/8 - ogród tematyczny - kolekcja róż rodzimych i kultywarów– zlokalizowany przy ul. Podleśnej.
  6. działka nr 179/1 - łąka kwietna – zlokalizowana przy ul. Objazdowej.
  7. działka nr 79/2 (fragment) i 166 (fragment) - działki ze stawem – położone nieopodal Zabytkowego Parku Miejskiego.
  8. działki nr 78/1, 78/2 i 78/3 - działki zabytkowego Parku Miejskiego

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców Gminy Łask poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej, pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne.   

 

Informujemy o możliwości przekazywania informacji w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub
  2. www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.