Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Łasku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie wsparcia zadania oraz zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Załączniki: