Opłaty za śmieci mogą być niższe, wystarczy założyć kompostownik

Opłata za wywóz odpadów może być niższa. Przypominamy, że kompostując bioodpady zapłacimy 5 zł mniej od osoby.

Jeśli na terenie danej posesji będzie znajdował się kompostownik ulga wyniesie 5 zł miesięcznie od osoby. Wówczas za odbiór odpadów segregowanych zapłacimy nie 36 zł, ale 31 zł.

UWAGA! Złożenie wniosku o przyznanie ulgi kompostowej wiąże się z odebraniem pojemnika na bioodpady.

Co należy zrobić aby uzyskać ulgę w opłacie? Przede wszystkim należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić ten fakt składając do Urzędu Miejskiego w Łasku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kompostownik można wykonać samodzielnie np. z palet albo desek lub zakupić gotowy.
 


 

ZALETY KOMPOSTOWANIA 

Kompost to darmowy, ekologiczny nawóz, który pomaga w poprawie struktury gleby, wzbogaca ją, korzystnie wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz delikatnie hamuje wzrost chwastów, stanowi bogactwo różnorodnych składników odżywczych, stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów rozkładających materię organiczną, zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne. Kompostowanie na nieruchomościach ogranicza masę odpadów komunalnych co tym samym powoduję niższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

CO WRZUCAMY, A CZEGO NIE WRZUCAMY DO KOMPOSTU

Kompostować możemy: odpadki warzywno-owocowe, skoszoną trawę, rozdrobnione gałęzie, opadłe liście, pozostałości roślin, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj, popiół drzewny, trociny i korę drzew, drewno niezaimpregnowane.

Kompostować nie należy: mięsnych odpadów kuchennych i kości, odchodów zwierząt, oleju jadalnego,  popiołu węgla kamiennego, gruzu, drewna impregnowanego, leków, innych odpadów komunalnych.

Zakładając kompostownik – zachowaj odpowiednią odległość!

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa jak należy usytuować kompostownik na działce. Odległość kompostowników o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

  1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
  2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.