Opłata od posiadania psów za rok 2021

Termin wniesienia opłaty od posiadania psów za 2021 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2021 roku.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych  do  znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu   osób   niepełnosprawnych

- z tytułu posiadania jednego psa; Znaczny stopień niepełnosprawności to również całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) oraz I grupa inwalidzka wg orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia (dawny system orzecznictwa).

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe

- z tytułu posiadania jednego psa.

5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Rada  Miejska  w  Łasku  Uchwałą  Nr  XXV/271/2016  z  dnia  30  listopada  2016  r. wprowadziła na terenie Gminy Łask stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 48 zł od jednego psa. Jeżeli właściciel psa wszedł w jego posiadanie w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną opłaty zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty. Obowiązek podatkowy w opłacie od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa. W przypadku powstania obowiązku zapłaty w ciągu roku podatkowego termin płatności wynosi 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Powyższą uchwałą Rada Miejska w Łasku wprowadziła dodatkowe zwolnienia z opłaty od posiadania psów:

  • posiadanie psa adoptowanego ze schroniska dla zwierząt, z którym Gmina Łask ma zawartą umowę, i do którego trafił jako odłowiony z terenu Gminy Łask;
  • posiadanie psa trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji (transponderem– mikrochipem);
  • posiadanie psa poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji, którego właściciel zamieszkuje na terenie gminy Łask.

Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania do dnia 30 kwietnia danego roku na rachunek: Bank PEKAO S.A I O/Łask 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365.

Od dokonywanych wpłat bank nie pobiera prowizji.

Sprawy związane z opłatą załatwiane są w pok. 35 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Łasku.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem:  43 676 83 35.