Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje

W związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców gmin zlokalizowanych w granicach jego właściwości miejscowej następujących informacji:
 

*  Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska - w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.

*  Wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej praw własności (użytkowania wieczystego) możliwe jest, jeżeli jednocześnie wydobycie:

  • będzie wykonane bez użycia środków strzałowych,
  • nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym,
  • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Ponadto osoba, która zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązana z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

*  W przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań określonych dla wydobywania bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ustali prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

*  Wydobywanie kopaliny ze złoża bez wymaganej koncesji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.