Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji

Na podstawie uchwały nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

zapraszam

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Łask

do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁASK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK

Konsultacje prowadzone są w terminie od 5 listopada  2021 r. do 12  listopada 2021 r. w formie: pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie

od 5 listopada 2021r. do 12 listopada 2021 r.

Wypełnione formularze należy składać w powyższym terminie w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

bądź przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną na adres i.smazek@lask.pl

lub faksem na nr (43) 676-83-88

Treść projektu PROGRAMU i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej www.lask.pl  w zakładce organizacje.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek