Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2022 o wydaniu decyzji do sprawy numer GPB-II.7840.32.2022 IM

Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, zawiadamia się społeczeństwo, że 29.04.2022 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 74/22, zmieniająca decyzję Starosty Łaskiego Nr 104/2016 z 31.03.2016 r., znak: AB.6740.1.11.2016.JO4, udzielającą inwestorowi Pani Oldze Lewandowicz reprezentującej firmę P.P.H.U. ,,VIKTORIA” Olga Lewandowicz, z siedzibą w Widawie, ul. Sieradzka 1, pozwolenia na budowę obejmującego: „elektrownię wiatrową o mocy do 2,0 MW wraz z wewnętrzną linią zasilającą, stacją kontenerową z polem pomiarowym, zjazdem, drogą wewnętrzną, placem manewrowym na działce nr 243 w miejscowości Orchów, gm. Łask”, przeniesioną na rzecz spółki EIG SYNERGIA 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 101 (obecnie Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 24 Sp. z o.o., 03-921 Warszawa, ul. Londyńska 27) decyzją Starosty Łaskiego Nr 448/2016 z 05.10.2016 r., znak: AB.6740.1.380.2016.SZ52.