Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask” (zwanego dalej Programem). Program jest wymaganym dokumentem zgodnie z art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.).

Opracowanie Programu pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy ochrony środowiska w gminie Łask, utrzymania stanu środowiska na dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska oraz kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, gdzie standardy jakości środowiska są przekraczane. Zawarte w Programie rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 4, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono do właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z wnioskami o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu. Ww. organy przychyliły się do przesłanych wniosków i stwierdziły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 26 sierpnia 2022 r.
(znak: WOOŚ.411.302.2022.AJa.2),

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem z dnia 9 sierpnia 2022 roku
(znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.437.2022.AM).

W oparciu o art. 17, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.) wystąpiono również o zaopiniowanie Programu do organu wykonawczego powiatu – Zarządu Powiatu Łaskiego.

Burmistrz Łasku po opracowaniu Programu w ramach konsultacji społecznych informuje o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz o miejscu, w którym jest on wyłożony do wglądu.

Program w wersji elektronicznej zostanie zamieszczony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 16.09.2022 r. do 07.10.2022 r. na załączonym formularzu na jeden z poniższych sposobów:

a) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: lub ePUAP:/5228wuxejz/skrytka.

c) w punkcie konsultacyjnym - w wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, II piętro, pok. 49 w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni pracujące.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu (tj. później niż w dniu 07.10.2022 r.) pozostaną bez rozpatrzenia, decyduje data wpływu do urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łasku.

Do konsultacji społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności: mieszkańcy, podmioty i instytucje związane z ochroną środowiska, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek