Możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś Dzieciom”

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś Dzieciom”

 

Burmistrz Łasku informuje, że w oparciu o art. 19 a ( zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty turystyczno – krajoznawcze z elementami promowania zdrowego stylu życia: Cuda Naszej Okolicy” złożona przez Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś Dzieciom” z Łopatek.

 

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego, stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy oferta ta zostaje zamieszczona do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym każdy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty (tj. do dnia 24.06.2013r.) może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask.

 

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej:  www.lask.pl w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Oferta w załączeniu.       

 

Łask, dnia 17.06.2013r.

Załączniki: