LXIII (63) sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 13 września 2023 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się LXIII (63) sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Przebieg sesji będzie można śledzić online - za pośrednictwem Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXIII (63) sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXIII (63) sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z LXI (61) i LXII (62) sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 15 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 4906E w miejscowości Okup Wielki na odcinku ok. 800 m od drogi wojewódzkiej nr 482 w ramach zadania „ Remont dróg powiatowych – etap I”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/512/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łask, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Łask.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/586/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Łask na lata 2023-2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2023-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (lokal użytkowy o pow. 93 m2 przy ul. T. Kościuszki 14 w Łasku – punkt informacyjny ZUS).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (pom. gosp. poł. przy ul. Wileńskiej 25 w Łasku o pow. 3,60 m2 na cele składowe).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (pom. gosp. poł. przy ul. Piotrkowskiej 11 w Łasku o pow. 16,90 m2 na cele składowe).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (pom. gosp. poł. przy ul. Piotrkowskiej 11 w Łasku o pow. 5,25 m2 na cele składowe).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (pom. gosp. poł. przy ul. Sejmowej 1 w Łasku o pow. 13,35 m2 na cele składowe).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (pom. gosp. poł. przy ul. Południowej 4 w Łasku o pow. 13,20 m2 na cele składowe).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (garaż poł. w Teodorach  62 o pow. 15,49 m2).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki poł. przy ul. Piotrkowskiej 11 w Łasku o pow. 6.00 m2 na cele składowe).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki poł. we Wrzeszczewicach 40 o pow. 1000 m2 pod uprawę warzyw).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (działka o pow. 109 m2 poł. w Okupie Małym pod uprawę warzyw).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki o pow. 648,92 m2 poł. przy ul. Warszawskiej w Łasku obr. 13 na miejsca postojowe, parkingowe i podjazdowe oraz na kontener na odpady wielkogabarytowe). 
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki o pow. 30 m2 poł. przy ul. Warszawskiej 14 w Łasku na cele parkingowe).
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Korespondencja i sprawy różne.
 30. Zakończenie LXIII (63) sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku 

                                                                                                                                     /-/ Robert Bartosik