LI (51) sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, odbędzie się LI (51) sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Przebieg sesji będzie można śledzić online - za pośrednictwem Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LI (51) sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LI (51) sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od  13 października  do 16 listopada 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Łask".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku ul. Tylna 9 na lata 2022-2028”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo - Gminnego Ziemi Łaskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łasku.
 17. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez Urząd Skarbowy w Łasku.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Korespondencja i sprawy różne.
 20. Zakończenie LI (51) sesji Rady Miejskiej w Łasku.     

                                                                                                                             

  Przewodniczący

                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku 

                                                                                                                                     /-/ Robert Bartosik