Kontrola przydomowych kompostowników

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od 16  maja bieżącego roku na terenie miasta i gminy Łask  rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika.

Zgodnie ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ww. ustawy właściciel nieruchomości traci prawo do zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami w razie stwierdzenia, że:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z  ww. przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek