Konsultacje społeczne: wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łask

Burmistrz Łasku, działając na podstawie Zarządzenia nr 145/2022 z dnia 24 maja 2022 r., zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łask.

1. Konsultacje rozpoczną się 1 czerwca, a zakończą 1 lipca 2022 r.

2. Konsultacje obejmą obszar gminy Łask

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Łask

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz na stronie internetowej Urzędu www.lask.pl.

2. spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji

  • w dniu 22 czerwca 2022 r.   godz. 15:30 w Łaskim Domu Kultury
  • w dniu 23 czerwca 2022 r. godz.16:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku (Dzielnica Kolumna)

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl.

5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy.

6. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.lask.pl i www.bip.lask.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Ludmiła Oleksiak, tel. 43 676 83 67.

Udział w konsultacjach umożliwi Państwu realne włączenie się w proces rewitalizacji gminy, kreowania jej rozwoju oraz wspólnej przyszłości.

 

Burmistrz Łasku 

Gabriel Szkudlarek

Załączniki: