Komunikat dotyczący odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

KOMUNIKAT  DOTYCZĄCY  ODBIORU  ODPADÓW

Z  NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH

 

Informuję, iż z dniem 01.01.2022 r. Gmina Łask nie będzie już odbierała od Państwa odpadów komunalnych na podstawie złożonych deklaracji.

W związku z potrzebą dostosowania aktów prawa miejscowego do systemu gospodarki odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Łask zmianie uległa uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Gmina obejmie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,

c) nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Oznacza to, że od 01.01.2022 r. wyłoniony przez gminę w przetargu przedsiębiorca będzie odbierał odpady wyłącznie z powyższych nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (sklepów, punktów usługowych, zakładów, obiektów użyteczności publicznej, ogrodów działkowych, itp.)będą musieli sami zawrzeć umowę na odbiór odpadów segregowanych z wybranym przez siebie przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.

Obowiązek zawarcia umowy wynika z art. 5 ust. l pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i będzie podlegał kontroli przeprowadzanej na mocy art. 6 ustawy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku.

Firma Eko-Region będzie na zlecenie gminy odbierać odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy tylko do dnia 31.12.2021 r.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 43 676 83 07

– Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Łasku

Załączniki: