Informacja o konieczności złożenia sprawozdania końcowego

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2019 o konieczności złożenia sprawozdania końcowego z realizowanego zadania.

Sprawozdania końcowe  należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach tj. do dnia 30 stycznia 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300). 

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

Załączniki: