Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W oparciu o pkt. IV. 5 ogłoszenia konkursowego oferent, któremu została przyznana dotacja mniejsza niż wnioskowana na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020 zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i harmonogramu realizacji zadania, sporządzonej stosownie do wysokości przyznanej dotacji.

Złożenie przez oferenta zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu jest niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy.

W związku z powyższym oferenci, którym zostały przyznane dotacje niższe niż wnioskowane proszeni są o niezwłoczny kontakt z Wydziałem Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (p. 57, tel. 676-83-57) celem niezwłocznego zaktualizowania i złożenia stosownych dokumentów.

Nie złożenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i harmonogramu w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

Zaktualizowaną kalkulację kosztów i harmonogram należy sporządzić w oparciu o złożoną ofertę.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opisu rezultatów.

Wymienione powyżej dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta. 

Druk zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu do pobrania poniżej.