Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

W oparciu o pkt. IV. 5 ogłoszenia konkursowego oferent, któremu została przyznana dotacja mniejsza niż wnioskowana na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i harmonogramu realizacji zadania, sporządzonej stosownie do wysokości przyznanej dotacji.

Złożenie przez oferenta zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu jest niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy.

Nie złożenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i harmonogramu w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

W związku z powyższym oferenci, którym zostały przyznane dotacje niższe niż wnioskowane proszeni są o niezwłoczny kontakt z Wydziałem Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (p.57, tel. 676-83-57) celem niezwłocznego zaktualizowania i złożenia stosownych dokumentów.

Zaktualizowaną kalkulację kosztów i harmonogram należy sporządzić w oparciu o złożoną ofertę.

Wymienione powyżej dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań realizacji zadania.

Druk zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu do pobrania poniżej.